BASS.NET API for the Un4seen BASS Audio LibraryBASS_VST_AEFFECTsetParameter FieldBASS.NET API for the Un4seen BASS Audio Library
Set new value of automatable parameter (see VST_AEFFECT_SetParameter).

Namespace: Un4seen.Bass.AddOn.Vst
Assembly: Bass.Net (in Bass.Net.dll) Version: 2.4.13.0
Syntax

public VST_AEFFECT_SetParameter setParameter

Field Value

Type: VST_AEFFECT_SetParameter
See Also

Reference